На 2012 рік

Форма № 1
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершене будівництво
Основні засоби:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Знос
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
Баланс
Пасив Код рядка
І. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Іншій додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Страхові резерви
Частка перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

Керівник:Тимошенко Павло ГеннадiйовичГоловний бухгалтер:Назiма Артем Сергiйович

Додаток Б

Звіт про рух грошових коштів


3418972170969972.html
3419032733708173.html
    PR.RU™