Види та порядок притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

Предыдущая78910111213141516171819202122Следующая

Мета: виробити вміння, навички щодо порядку оформлення накладання на працівника дисциплінарної відповідальності

Форми навчання: індивідуальне виконання завдань

Метод навчання: пояснювально-ілюстративні

Форми і методи поточного контролю: письмове опитування

Актуалізація опорних знань

1. Поняття , значення , методи та правове регулювання дисципліни праці.

2. Правове регулювання правил внутрішнього трудового розпорядку

3. Поняття, види заохочень та порядок їх застосування

4. Поняття дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарний проступок.

5. Підстави і умови настання дисциплінарної відповідальності

6. Види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування

Практичне завдання

Підчас навчальної практики студенти мають набути практичних навиків та вмінь щодо складання:

1. Проекту правил внутрішнього трудового розпорядку;

2.Наказу про заохочення у вигляді грамоти чи грошової винагороди (інші види заохочень );

3.Доповідної і пояснювальної записки про вчинений дисциплінарний проступок;

4. Наказу про накладення дисциплінарного стягнення (по загальній і спеціальній дисциплінарній відповідальності).

5. Вирішити ситуаційні вправи;

6. Виконати тестові завдання ( підготувати тести );

7. Підготувати схеми, таблиці до теми «Дисципліна праці»;

8. Дати відповіді на запитання, підготовлені викладачем.

Методичні вказівки

Студенти повинні врахувати, що висвітлення цієї теми необхідно почати з поняття дисципліни праці по трудовому праву, її значення в сучасних умовах і ролі трудових колективів у зміцненні трудової дис­ципліни. У літературі поняття дисципліни праці як право­вої категорії розглядається в чотирьох аспектах:

1) як один з основних принципів трудового права;

2) як елемент трудового право-відношення;

3) як інститут трудового права;

4) як фактична поведінка, тобто рівень дотримання всі­ма працюючими на виробництві дисципліни праці.

Як інститут Особливої частини трудового права трудо­ву дисципліну потрібно розуміти як сукупність правових норм, які регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обов'язки працівників і власника або уповноваженого ним органу, що визначають заходи заохочення за успіхи у праці та відповідальність за винне невиконання цих обов'язків. Студентам необхідно дати за­гальну характеристику правового регулювання дисципліни праці на підприємствах.

Студенти повинні знати, що під методами забезпечення трудової дисципліни розуміються передбачені законодавством способи її забезпе­чення, тобто виконання сторонами трудового договору своїх обов'язків. Студентам потрібно відмітити, що дис­ципліна праці забезпечується передусім створенням необ­хідних організаційних та економічних умов для нормальної роботи на підприємствах. Далі потрібно охарактеризувати інші способи забезпечення дисципліни праці, передбачені ст. 140 КЗпП України.Порядок поведінки, взаємодії між працівниками на конкретному підприємстві, в установі, організації у процесі здійснення трудової діяльності називається внутрішнім трудовим розпорядком. У відповідності із ст. 142 КЗпП Ук­раїни трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудо­вого розпорядку, які затверджуються трудовими колекти­вами за поданням власника або уповноваженого ним орга­ну і профспілкового комітету на основі типових правил. Студенти повинні добре знати структуру цих правил. По­трібно врахувати, що у цей час зберігають дію Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 р.

У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і положення про дис­ципліну.

Важливим засобом забезпечення трудової дисципліни є заохочення, підставою якого служить зразкова поведінка (трудова заслуга) працівника. У цей час в КЗпП відсутній перелік заходів заохочення, що застосовуються до праців­ників. Згідно з ст. 143 КЗпП до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватися будь-які зао­хочення, що містяться в затверджених трудовими колекти­вами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Заходи заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом спільно або за погодженням з профспілковим комітетом до працівників підприємств, установ і організацій на основі правил внутрішнього трудо­вого розпорядку. За особливі трудові заслуги працівники представляються до заохочення у вищі органи: нагоро­дження орденами, медалями, почесними грамотами та привласнення почесних звань. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) і заносяться в трудову книжку працівника. Бажано на прикладі конкретного підприєм­ства (а краще двох-трьох) вивчити практику застосування заохочень, передбачених законодавством, зокрема локаль­ними нормативними актами в межах прав підприємства.

Стосовно окремих працівників, які допустили пору­шення трудової дисципліни, можуть застосовуватися і за­ходи правового впливу. За скоєння дисциплінарного про­ступку наступає дисциплінарна відповідальність, під якою розуміється обов'язок працівника відповісти перед власни­ком підприємства, установи, організації або уповноваже­ним ним органом за скоєний дисциплінарний проступок та понести ті заходи стягнень, які вказані у дисциплінар­них санкціях трудового права. Дисциплінарний проступок, будучи підставою дисциплінарної відповідальності, є про­типравним порушенням трудових обов'язків працівниками, за скоєння якого можуть бути застосовані заходи дис­циплінарного або громадського впливу.

Суб'єктом дисциплінарного проступку може бути тіль­ки громадянин, який перебуває у трудових правовідноси­нах з підприємством, установою, організацією. Об'єктом дисциплінарного проступку є внутрішній трудовий розпо­рядок, точніше, ті суспільні відносини, які складаються у процесі його здійснення та охороняються нормами трудо­вого права. До об'єктивної сторони відносять шкідливі на­слідки, а також причинний зв'язок між ними і дією (безді­яльністю) правопорушника. Суб'єктивну сторону дисцип­лінарного проступку характеризує вина.

Згідно із ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисцип­ліни до працівника може бути застосований тільки один із заходів стягнення: догана або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути пе­редбачені для окремих категорій працівників інші дисцип­лінарні стягнення. Як заходи дисциплінарного стягнення застосовуються підстави звільнення, передбачені п. З, 4, 7, 8 ст. 40 і п. 1 ст. 41 КЗпП. Студентам необхідно добре зас­воїти порядок застосування, оскарження і зняття дисцип­лінарних стягнень, передбачений ст. 147—151 КЗпП.

Студенти часто не розрізнюють види дисциплінарних стягнень, про які йдеться у ст. 147 КЗпП, та види дисцип­лінарної відповідальності за трудовим правом. У трудовому законодавстві виділяють загальну і спеціальну дисциплі­нарну відповідальність. Загальна регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку і поширюється на всіх працівників, крім тих, для кого введена спеціальна дис­циплінарна відповідальність. Можна назвати два види спе­ціальної дисциплінарної відповідальності:

1) встановлену спеціальними нормативними актами;

2) відповідальність працівників за статутами та поло­женнями про дисципліну.

Так, спеціальну дисциплінарну відповідальність за спе­ціальними нормативними актами несуть прокурори, слідчі, судді, державні службовці. Особливістю дисциплінарної відповідальності у цих випадках є те, що до посадових осіб можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення не тільки за порушення трудової дисципліни, а й за проступки, несу­місні з посадою, яку вони займають.

Дисциплінарна відповідальність за статутами і поло­женнями про дисципліну відрізняється від загальної не тільки суб'єктами, а й більш широким поняттям дисциплі­нарного проступку, більш суворими санкціями. Так, відпо­відно до п. 12 Положення про дисципліну працівників за­лізничного транспорту, затвердженим постановою Кабіне­ту Міністрів України від 26 січня 1993 р. № 55, на працівників залізничного транспорту, крім догани і звіль­нення, можуть накладатися такі дисциплінарні стягнення, як позбавлення машиністів права керування локомотивом з наданням роботи помічником машиніста, а також по­збавлення свідоцтва водія моторно-рейкового транспорту незнімного типу та свідоцтва помічника машиніста локо­мотива з наданням роботи, не пов'язаної з керуванням ло­комотивом і моторно-рейковим транспортом, на строк до одного року; переміщення на нижчеоплачувану на строк до трьох місяців; переміщення на нижчу посаду на строк до шести місяців.

Разом з тим треба мати на увазі роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, який у п. 12 постанови від 1 лис­топада 1996 р. № 9 вказав, що не можуть застосовуватись як такі, що суперечать Конституції, правила статей 32, 33, 34 КЗпП, відомчих положень чи статутів про дисципліну тощо, які передбачають можливість тимчасового переве­дення працівника без його згоди на іншу роботу в порядку дисциплінарного стягнення, у разі виробничої необхіднос­ті або простою, а також можливість виконання ним робо­ти, не передбаченої трудовим договором.

Є відмінності між загальною і спеціальною дисциплі­нарною відповідальністю також і щодо порядку застосу­вання. Згідно із ст. 147і КЗпП дисциплінарні стягнення за­стосовуються органом, якому надане право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) цього працівника. На працівників, які несуть дисциплінар­ну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стяг­нення можуть накладатися також органами, вищестоящи­ми щодо вказаних органів.

Слід мати на увазі, що не належать до заходів дисциплі­нарного стягнення відсторонення працівника від роботи, депреміювання, зниження кваліфікаційного розряду робіт­никові на один розряд за грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції. Пленум Вер­ховного Суду України в п. 10 постанови від 6 листопада 1992 р. № 9 "Про практику розгляду судами трудових спо­рів" роз'яснив, що відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зниженням розряду або посадового ок­ладу на підставі ч. 2 ст. 98 і ст. 99 КЗпП (за грубе порушен­ня робітником технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції, або за результатами атестації службовців), а також відмова працівника без поважних причин від виконання трудових обов'язків у зв'язку зі змінами в установленому порядку норм праці (ст. 86 КЗпП) є порушенням трудової дисцип­ліни, у зв'язку з чим у цих випадках правила п. 6 ст. 36 КЗпП не застосовуються.

Потрібно також уважно вивчити додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни (депреміювання, позбавлення безкоштовної путівки, перенесення черги на житло тощо). У цей час не застосовується такий захід, як зменшення тривалості щорічної відпустки на кількість днів прогулу працівникові, який був відсутній на роботі без по­важної причини. Цей захід, передбачений постановою № 745 "Про додаткові заходи по зміцненню трудової дисциплі­ни", суперечить Закону України "Про відпустки", згідно з яким щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні (ст. 6 Закону).

Треба мати на увазі, що поняття "заходи дисциплінар­ного та громадського впливу" більш ширше поняття "захо­ди дисциплінарного та громадського стягнення". У ст. 140 КЗпП йдеться про те, що до окремих несумлінних праців­ників застосовуються в необхідних випадках заходи дис­циплінарного і громадського впливу, а ст. 147 КЗпП вста­новлює перелік заходів дисциплінарного стягнення.


3420989680365357.html
3421064868533396.html
    PR.RU™